Wat u over documenten moet weten...
De onderstaande documenten moeten doorgaans gelegaliseerd worden om in het buitenland gebruikt te kunnen worden:
Aandeelhoudersbesluit, adoptiepapieren, analysecertificaat, arbeidsovereenkomst, bewijs van herkomst, deed of assignment / akte van cessie, exportcertificaten, facturen, geboorteakte, geregistreerd partnerschap, trouwakte, letter of Intent / intentieverklaring, medische documenten, merkenregistraties, opleidingscertificaten, oprichtingsakte B.V., oprichtingsakte onderneming, oprichtingsakte stichting, patenten / octrooien, stichtingsoorkonde, vaccinatiecertificaten, verklaring omtrent het gedrag, veterinaire certificaten, volmachten, woonplaatsverklaring, zakelijk contract.

Aandachtspunten voor legalisatie Nederlandse documenten:
-Dien een in Nederland afgegeven origineel en ondertekend (bron-) document in.
-Zorg voor een document dat recent is afgegeven (niet langer dan 1 jaar geleden).
-Zorg dat het document voorzien is van een handtekening en naam of naamstempel.
-Als het gaat om de legalisatie van een vertaling van een Nederlands brondocument, lever dan het originele Nederlandse document eveneens aan. Let wel op de eisen voor bijvoorbeeld vertaling.
-Een brondocument dat in Nederland is opgesteld in een vreemde taal (behalve Frans, Duits of Engels) moet voorzien zijn van een Nederlandse vertaling, afkomstig van een beëdigde vertaler.


Documenten waarvan de inhoud of strekking in strijd is met de goede zeden of openbare orde, kunnen in Nederland niet worden gelegaliseerd.
Bijvoorbeeld:
-geen documenten waarin wordt verklaard dat de goederen of een deel van de goederen niet in Israël zijn geweest of daar zijn gemaakt.
-geen ′niet-jood′ verklaringen of andere vormen van religieverklaringen zoals christen-verklaringen en doopbewijzen.

Dergelijke verklaringen zijn in strijd met het verbod op discriminatie. Dit verbod is vastgelegd in het Wetboek van strafrecht, artikel 429 quater.